Reklama

Kontaktní údaje

admin@forumzdarma.cz

Podpora: podpora@forumzdarma.cz Fórum podpory

Úvodní ustanovení

Založením diskuzního fóra na stránkách forumzdarma.cz, případně po emailu vyslovuje Uživatel svůj závazek (stejně jako Provozovatel) řídit se těmito podmínkami použití stejně, jako by byly vytištěné a podepsané oběma stranami v podobě smlouvy. .

Podmínky použití služby forum-zdarma.cz jsou dostupné online na této adrese https://www.forumzdarma.cz/podminky.hs.

1. Provozovatel

Firma Adam Ďurkáč IČO 11679085 DIČ CZ0202015638 Sídlo lužická 33 Nový Jičín Tel: +420 606 098 752

admin@forumzdarma.cz

Technická podpora: podpora@forumzdarma.cz

1. Uživatel

Uživatel je pro účely těchto podmínek použití každý subjekt, který provede založení diskuzního phpBB fóra prostřednictvím webových stránek nebo emailem na podpora@forumzdarma.cz.cz, kde poskytne pravdivé a aktuální údaje.

1 Práva a povinnosti Uživatele

1.1. Službu forumzdarma.cz objednává Uživatel zásadně k provozu diskuzního fóra na systému phpBB. Doménové jméno si volí Uživatel sám dle dostupné nabídky. Doménové jméno lze kdykoliv v administraci fóra změnit, pokud jich je k dispozici více. Uživatel má právo kdykoliv provozovatele služeb požádat o zálohu diskuzního fóra (ve formátu .sql), které mu bude v nejbližším možném termínu poskytnuta. Uživatel má právo provozovatele služeb požádat o odstranění vlastního diskuzního fóra a všech záznamů v databázi bez uvedení důvodu v případě, že se autorizuje (zasláním emailu z emailové adresy, která byla uvedena při založení fóra). Provozovatel diskuzní fórum ze systému odstraní do pěti dnů od přijetí takového požadavku..

1.2. Na diskuzních fórech Uživatel a jeho členové nesmí vkládat obsah, který odporuje zákonům České republiky a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána. Dále je zakázáno šířit warez (nelegální software), viry, hacky, porušovat autorská a práva třetích osob, zatěžovat servery provozovatele či narušovat bezpečnost služeb provozovatele. Uživateli je také zakázáno vkládat jakýkoliv erotický obsah a šíření rasismu. To platí také pro všechny registrované členy diskuzního fóra, za které zodpovídá Uživatel.

1.3.Administrátor fóra (Uživatel) je zodpovědný za obsah, který se na jeho fóru nachází. A to nejen za ten, který na fórum vloží sám, ale také za příspěvky a chování ostatních uživatelů. Pokud se na fóru objeví obsah v rozporu s podmínkami použití či protiprávním jednáním, je třeba neprodleně tuto situaci řešit, ideálně odstraněním závadného obsahu a provést další kroky, bude-li to nezbytné. Uživatel je povinen smazat uživatelské profily, které způsobují rozesílání spamu na fóru (obvykle spameři, boti...).

1.4. Administrátor fóra (Uživatel) nesmí v žádném případě (pokud nebylo domluveno jinak) pomocí diskuzního phpBB fóra odesílat jakékoliv druh hromadné zprávy. To samé platí také pro členy a návštěvníky fóra. Pokud na takovou skutečnost narazí, je třeba neprodleně sjednat nápravu, případně kontaktovat provozovatele služby forumzdarma.cz.

1.5. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízenému diskuznímu fóru phpBB proti zneužití třetí stranou a odcizením. Tyto údaje si nastaví sám Uživatel při zakládání nového fóra. Údaje je možné v administraci fóra kdykoliv změnit. V případě, že budou Uživateli tyto údaje odcizeny a někdo jiný bude pomocí těchto údajů šířit protiprávní obsah či jinak porušovat podmínky použití, bude se na takovou osobou pohlížet jako na Uživatele, které služby zřídil.

1.6. UUživatel je povinen při zřízení diskuzního fóra uvést platné údaje (email) pro účel komunikace s provozovatelem. Kontaktní údaje musí být platné, na emal může být zaslán aktivační odkaz na potvrzení založení fóra.

1.7. V případě, že Uživatel zjistí technickou závadu či jiný problém během užívání služeb, který může ovlivnit či ovlivňuje chod služeb provozovatele, je třeba o této skutečnosti neprodleně informovat provozovatele služeb prostřednictvím emailu na admin@forumzdarma.cz, případně pomocí Fóra podpory.

1.8. Je zakázáno provádět jakékoliv činnosti, které mohou poškodit provozovatele služeb, dostupnost poskytovaných služeb jiným uživatelům či způsobit výpadek služby. Uživateli, který se takového jednání dopustí bude trvale zakázán přístup na naše stránky. Na jakýkoliv útok směrující na služby provozovatele (prolomení hesel, snaha vylákat přístupové údaje, phishing apod.) se může pohlížet jako porušení zákonů České republiky a případ může být předán k dalšímu šetření PČR.

1.9. Pokud Uživatel zjistí informace o porušováním těchto podmínek na jiném diskuzním fóru, které je u nás provozováno, zejména takové porušení, které odporuje zákonům České republiky, je třeba nás o takovém případu neprodleně informovat.

2. Práva a povinnosti provozovatele

2.1.Provozovatel služeb forumzdarma.cz nenese žádnou odpovědnost za chování registrovaných členů či spamerů na diskuzních fórech. Veškerou zodpovědnost nese Uživatel (administrátor), který musí provést taková opatření, aby na jeho fóru k porušování podmínek použití nedocházelo. Provozovatel služeb má právo průběžně diskuzní fóra kontrolovat a v případě zjištění jakéhokoliv porušení podmínek použití zasáhnout.

2.2.Na diskuzních fórech nejsou umisťovány reklamy. Provozovatel si vyhrazuje právo na diskuzní fóra reklamu/reklamní banner/reklamní text kdykoliv vložit, a to bez předchozího upozornění. Je však třeba brát na vědomí to, že se na diskuzních fórech mohou zobrazovat novinky týkající se našich služeb, které jsou zpravidla do 4 dnů od zveřejnění odstraněny.

2.3. V případě, že provozovatel služby narazí na úmyslné či neúmyslné porušení podmínek použití, je oprávněn diskuzní fórum bez předchozího upozornění odstavit, případně odstranit pouze závadný obsah. Provozovatel služby může diskuzní fórum odstavit také v případě, kdy se jedná pouze o podezření porušení podmínek použití do té doby, než se situace prošetří. Pokud provozovatel služby upozorní Uživatele na porušení podmínek použití, je třeba tuto situaci nejpozději do 48 hodin od doručení upozornění vyřešit a provozovatele o této skutečnosti informovat. V případě, že tak neučiní, je provozovatel oprávněn takové fórum ze systému odstranit.

2.4. Provozovatel má právo zamítnout zprovoznění diskuzního fóra/šablony/jazykového balíčku či jiných funkcí bez dalšího vysvětlení. Provozovatel je oprávněn ihned pozastavit provoz nabízených služeb Uživateli, pokud dojde k porušení podmínek použití.

2.5. Provozovatel neručí za případné smazání dat/záloh či znefunkčnění fóra a za takové skutky nenese žádnou zodpovědnost vůči Uživateli. To platí také pro případ, kdy znefunkčnění fóra provede sám Uživatel nevhodnou změnou v nastavení. V takovém případě má možnost se na provozovatele obrátit a bude-li to v jeho silách silách, provede zprovoznění fóra.

2.6. V případě, že provozovatel při zběžné kontrole narazí na jakýkoliv obsah porušující zákony České republiky, zveřejňování pornografie a další, je oprávněn na tuto skutečnost upozornit PČR a předat informace k dalšímu šetření.

2.7. Jestliže je diskuzní fórum více než 14 dní neaktivní (tj. bez přihlášení administrátora, nových příspěvků, členů apod.), tak provozovatel služeb je oprávněn takové diskuzní fórum bez předchozího upozornění smazat. V případě, že o neaktivním fóru Uživatele informujeme, ale neobdržíme zpětnou vazbu, bude diskuzní fórum týden od odeslání upozornění smazáno.

2.8. Provozovatel ke svým službám nabízí také plnohodnotnou podporu na emailu podpora@forumzdarma.cz a na Fóru podpory. Na těchto kanálech může Uživatel požádat o jakoukoliv pomoc s našimi službami, nastavením diskuzního fóra, přidání nového stylu a další. Provozovatel na dotaz zaslaný uživatelem odpoví v co nejkratší možné době, přičemž přesný čas, do kdy musí odpověď zaslat nijak stanoven není.

2.9. Provozovatel negarantuje použití aktuálního software (phpBB systému a doplňků), nicméně provádí takové úpravy, aby byly služby dostatečně zabezpečené, optimalizované a plně funkční na poskytované řadě diskuzního fóra. Provozovatel služby je oprávněn Uživatelům zasílat informační zprávy na email uvedený při založení fóra s tím, že se nejedná o reklamu či nabízení služeb, ale pouze o zprávy informující o novinkách a změnách, které byly z naší stany provedeny.

3.0. Provozovatel má právo kdykoliv tyto podmínky použití aktualizovat, přičemž při každé takové změně budou Uživatelé informování na našem Fóru podpory.

3. Zásady ochrany osobních údajů

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním služeb. Veškeré údaje nutné pro registraci fóra jsou následně po zřízení fóra odeslány do databáze, kde jsou šifrovány.

Poskytnuté údaje slouží jen pro interní účely, například pro kontaktování uživatele na uvedenou emailovou adresu. Údaje zadané při založení diskuzního fóra jsou dále Uživatelem použity pro přístup k jeho nově založenému diskuznímu fóru. Tyto údaje si může kdykoliv v administraci fóra změnit. V žádném případě nejsou údaje sdělovány třetím stranám či neoprávněným osobám.

Na žádost uživatele je možné z naší databáze jeho údaje kompletně odstranit včetně dalších záznamů. Údaje zadané při registraci diskuzního fóra mohou být využity k odesílání newsletterů a podobných zpráv všem uživatelům diskuzního fóra minimálně jednou ročně.

Výše uvedené podmínky použití byly aktualizovány dne 18.6.2019.